Osiguranje imovine

Optimalno osiguravajuće pokriće vaše kuće, stana, vikendice, iznajmljenog prostora, svih pokretnosti i dragocenosti koje imate, korak je više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana. U slučaju da se nešto nepredviđeno desi, na ovaj način najbrže i najlakše možete da učinite da sve izgleda kao i ranije.

U imovinskom osiguranju  osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima (npr. zgradama, mašinama, staklu) nastalih usled brojnih opasnosti čije ostvarenje može prouzrokovati njihovo oštećenje ili uništenje. Sem toga, pokriveni su i imovinski interesi, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka odnosno umanjenja osiguranikove imovine (osiguranje od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje od prekida radagarancijsko osiguranje…). Sem osiguranja stvari i osiguranja imovinskih interesa u osiguranje imovine, u širem smislu, spadaju i transportna osiguranja od raznih rizika za vreme prevoza koja zaštićuju i određene imovinske koristi u vezi sa prometom robe.

Osnovna načela imovinskog osiguranja jesu da naknada iz osiguranja ne može da bude veća od stvarne štete i da prava iz osiguranja može da ima samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo materijalni interes da se ona ne dogodi.

Pod pojmom imovina u osiguranju podrazumevaju se pokretne i nepokretne stvari, druge ekonomske vrednosti i prava izraženi u materijalnom, nematerijalnom i novčanom obliku. Kod privrednih društava obavezno je njeno prikazivanje sa vrednostima na određeni dan u bilansu stanja gde se deli na stalnu i obrtnu. Stalnu imovinu čine nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i dugoročni finansijski plasmani. Obrtnu imovinu sačinjavaju zalihe, kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina i hartije od vrednosti. U imovinskoj masi razlikuju se aktiva i pasiva. Od imovine se očekuje buduća ekonomska korist jer predstavlja podlogu za obavljanje tekućih aktivnosti i obezbeđivanje prinosa koji neposredno uvećavaju ekonomsku snagu privrednog društva i blagostanje pojedinca. Iz navedenog proističe da imovina, bez obzira na vlasnika, predstavlja jasan osigurljivi interes.

Imovinska šteta u osnovnom značenju je šteta koja se zbila na imovini, za razliku od štete kod lica. Javlja se u dva oblika – kao stvarna šteta ili kao izgubljeni dobitak.

Osiguranje imovinskih interesa, uz stvari, osigurava i korist, odnosno prava iz imovine. Osiguranjem imovinskih interesa ponovo se uspostavlja poremećena ravnoteža u osiguranikovoj imovini posle pretrpljenog gubitka usled ostvarenog rizika. Pod ovim vidom obezbeđenja podrazumevaju se različite vrste i oblici osiguranja od odgovornostiosiguranja od prekida rada, osiguranja kredita, garancijskog osiguranja… Njima se obezbeđuje osiguravajuća zaštita od mogućeg gubitka, odnosno umanjenja osiguranikove imovine. Veličina njegovog interesa iskazuje se visinom sume osiguranja.

Iz potreba koje nalaže tehnika osiguravanja, izvršena je podela imovinskih osiguranja na osiguranje industrije i osiguranje civila.

Osiguranje industrije  obuhvata osiguranja od niza rizika koji ugrožavaju nepokretnu, pokretnu imovinu i imovinske interese proizvodnih jedinica, industrijskih i zanatskih preduzeća. Najznačajniji vidovi osiguranja industrije su osiguranje od požara i nekih drugih opasnostiosiguranje od loma mašina, osiguranje objekata u izgradnji, osiguranje objekata i opreme u montaži, kao i osiguranje od prekida rada usled požara i drugih opasnosti.