Đačko osiguranje

Izvor: NBS

Na jednom od prvih roditeljskih sastanaka ponuđeno vam je da osigurate svoje dete od posledica nezgode. Osiguranje je na dobrovoljnoj osnovi, dakle, sami odlučujete da li to želite. Nezgoda se ne može predvideti niti sprečiti, ali se njene posledice mogu ublažiti. To je moguće zaključivanjem ugovora o osiguranju od nezgode.

Zaštita je potpuna, bez obzira kada se i gde nezgoda dogodila. Učenici su osigurani od početka do kraja školske godine, 24 sata, čak i kada nisu u školi. Ovim osiguranjem se najčešće, u zavisnosti od ugovora zaključenog sa određenom osiguravajućom kućom, ostvaruje pravo na naknadu za:

  • pokriće troškova lečenja,
  • dane provedene u bolnici,
  • slučaj preloma (nošenja gipsa i sl.),
  • slučaj trajne invalidnosti,
  • smrt zbog nezgode, i
  • smrt zbog bolesti.

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Ako se dogodi osigurani slučaj, tj. povređivanje zbog nezgode, odmah se obratite lekaru za pomoć. Slučaj potom prijavite osobi u školi koja je odgovorna za osiguranje učenika, a ona će ga prijaviti osiguravajućoj kući s kojom je škola zaključila ugovor. Sačuvajte sve račune ako ste morali da platite neke troškove u vezi s medicinskim zbrinjavanjem deteta i sl.

Da biste podneli zahtev za naknadu štete, potrebno je da popunite prijavu o nesrećnom slučaju (najčešće se može naći na internet stranici ili u prostorijama osiguravajuće kuće), dostavite lekarsku dokumentaciju od početka do kraja lečenja, matični broj deteta i podnosioca zahteva (tj. vaš matični broj) i napišete, kao roditelj, izjavu o svim detaljima nezgode. Raspitajte se kod osiguravajuće kuće da li je potrebno još nešto od dokumentacije kako biste kompletirali zahtev za naknadu štete. Osiguravajuća kuća je dužna da vam isplati osiguranu sumu ili njen deo u roku od 14 dana kada obaveza osiguravača i visina obaveze budu utvrđene.

Premija koju treba da platite određuje se u zavisnosti od toga kolika je osigurana suma, kao i od broja učenika. Skrećemo vam pažnju da su osnovni rizici kod osiguranja od nezgode smrt i trajni invaliditet, dok su svi ostali rizici dopunski i dodatno se plaćaju.

Na primer: Osigurani slučaj – prelom ruke. Ako je ugovorena osigurana suma 600.000 dinara, a prema opštim uslovima osiguranja, predviđena naknada za prelom ruke bez posledica invaliditeta iznosi 1%, osiguravajuća kuća će za taj slučaj isplatiti 6.000 dinara.

Pre nego što se odlučite da li da uplatite kolektivno osiguranje za dete u školi, raspitajte se kod predstavnika razreda u Savetu roditelja o uslovima pod kojima je škola zaključila ugovor o osiguranju. Tražite dodatna pojašnjenja o svemu što ne razumete, kao i primere osiguranih slučajeva sa odštetnim zahtevima, pa nakon toga odlučite da li želite da osigurate svoje dete putem škole, tj. kolektivnim osiguranjem. Ako se pak odlučite da zaključite ugovor o individualnom osiguranju, najpre se obavestite o uslovima osiguranja kod različitih osiguravajućih kuća.