Osiguranje opšte odgovornosti

Mnogo je mogućnosti da čovek osigura sebe, svoje najbliže ili najvredniju imovinu, ali kod nas još uvek nije dovoljno poznato da je moguće osigurati se i od odgovornosti.

Ukoliko bi smo mogli sa sigurnošću da predvidimo budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvek pokušavamo da predvidimo šta sve može da se dogodi, ali ponekad dođe do malo verovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvideti, ali je moguće, uz odgovarajuće osiguranje, za njih biti pripremljen.

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva štetu zbog građansko pravnih odštetnih zahteva trećih lica zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreća) koji proizilazi iz delatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osigurnik odgovoran.

Pojedinac (fizičko lice) može ugovoriti osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosioc domaćinstva, vlasnik kuće – stana, itd.) Na primer: da Vaš pas ujede poštara, vi bi bili odgovorni, ali uz osiguranje od odgovornosti možete biti sigurni da će ove troškove preuzeti osiguravajuće društvo.

Pojedinac (fizičko lice) može ugovoriti osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosioc domaćinstva, vlasnik kuće – stana, amaterski sportista itd.).

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost za štetu zbog povrede ljudi, tj.telesnih povreda, oštećenje zdravlja ili smrti, te štetu na predmetima, tj.njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak.

Dodatnim ugovorom, osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobana niti na stvarima.