Osiguranje pčela

Bee, Honey Bee, Apis, Insect, Flower
Foto: pixabay

Predmet osiguranja mogu biti zdrava i jaka pčelinja društva: rojevi, košnice, i njihov sadržaj – saće i med koji pripadaju pčelinjem društvu.

Osiguranik je u obavezi da osigura sva naseljena pčelinja društva  (rojeve, košnice, i njihov sadržaj) pogodna za osiguranje. Ne mogu se osigurati bolesna pčelinja društva, pčelinja društva kojima nije posvećeno dovoljno pažnje u poglede nege i ishrane, kao ni društva koja su u slabim košnicama, sa malim brojem ramova sa leglom, malom količinom meda, shodno principima dobre pčelarske praske.

Osiguranje pčela može se zaključiti najmanje na godinu dana.

Vaše pčelinje društvo u osnovnom paketu biće osigurano od:

  • Požara
  • Udara groma,
  • Poplave,
  • Bujice
  • Oluje,
  • Mehaničkog oštećenje košnice usled delovanja divljih životinja.

Dodatno se može osigurati od rizika prevoza pčela na pašu. Transport pčela na pašu se mora prijaviti u pisanoj formi  24 časa pre početka istog, na posebnom obrascu koji je definisan od strane Osiguravača.

Pčele – roj, košnice i njihov sadržaj osiguravaju se na sledeće vrednosti:

  1. Pčele – roj na vrednost koju ima u mesecu maju.
  2. Košnica na vrednost koju ima na dan zaključen osiguranja.
  3. Saće na vrednost koju ima na dan zaključenja osiguranja.
  4. Med u saću na vrednost koju ima kada je medište puno.