Osiguranje useva i plodova

Osiguranje useva i plodova pokriva gubitak roda – prinosa kao posledica oštećenja odnosno uništenja kulture od osiguranih rizika.

Osiguranjem useva i plodova postižete ekonomsku zaštitu od opasnosti (rizika) kojima su izloženi tokom godine.

Šta se može osigurati?

 • žitarice
 • industrijsko bilje
 • povrće
 • voće i vinogradi
 • mladi voćnjaci-vinogradi do stupanja u rod
 • usevi i plodovi u staklenicima i plastenicima
 • voćno-lozni i šumski sadni materijal
 • mlade šumske kulture do navršenih 6 godina
 • lekovito i ukrasno bilje
 • krmno bilje
 • vrbe za pletarstvo, trska i dr.

Od kojim rizika se osigurava gubitak prinosa u proizvodnji useva i plodova?

 • grad, požar i udar groma (osnovni rizici)
 • oluja (dopunski rizik)
 • poplava (dopunski rizik)
 • prolećni mraz (dopunski rizik)
 • jesenji mraz gubitak semenskog kvaliteta kod semenskog kukuruza (dopunski rizik)
 • posle izvršene žetve – berbe (dopunski rizik)
 • gubitak semenskog kvaliteta (doplatak)
 • posebno se može osigurati gubitak kvaliteta kod voća i stonog grožđa

Na koju vrednost se osiguravaju usevi i plodovi?

Usevi i plodovi se osiguravaju na vrednost koju odredi osiguranik, a na osnovu stvarne vrednosti očekivanog prinosa kulture. Stvarnu vrednost očekivanog prinosa određuju očekivani prinos (kg/ha) i tržišna cena na veliko koja se formira u vreme žetve – berbe.

Ugovorene vrednosti prinosa i cena mogu se usklađivati sa njihovim stvarnim vrednostima tokom trajanja osiguranja – vegetacionog perioda.

Premija osiguranja zavisi od:

 • biljne vrste
 • ugovorene visine pokrića
 • lokacije na kojoj se usevi i plodovi
 • planiranog prinosa i ugovorene proizvođačke cene useva ili plodova
 • franšize (učešće u šteti)
 • obima pokrića
 • obračunatih popusta, doplataka i dr.