Naplata štete

Kada čujemo izraz naplata štete, obično nam prva asocijacija bude na neki sudar, gde je oštećeno vozilo i sada želimo da naplatimo novac. Mnogi vozači zapravo ne znaju kako da od osiguranja naplate realnu nadoknadu štete nakon udesa koji se dogodio.

Kako od osiguranja naplatiti realan iznos nastale štete posle sudara?

Dosta ljudi nije načisto sa tim koji je realan iznos kada se naplaćuje šteta, pa im se često čini da bi trebalo da dobiju više novca. Razlog za to je nedovoljna i nepotpuna informisanost o tome da ponuđeni iznos zapravo adekvatno obeštećuje.

Takođe, u praksi se dešava da vozači načine ozbiljne propuste zbog čega bivaju uskraćeni za realnu nadoknadu za štetu koju su pretrpeli.

Dakle, šta je potrebno da uradite odmah nakon što se udes dogodio? Imate nekoliko izbora. Prvo, moguće je pozvati policiju i hitnu pomoć; drugo, možete da popunite evropski zapisnik i u tom slučaju policiju ne morate da zovete, međutim, ova solucija važi samo za štete čiji iznos ne prelazi pet stotina evra. Treća varijanta je da se možete dogovoriti sa drugim učesnikom u saobraćaju i to bez ikakvog obaveštavanja policije.

Naplata štete od sudara

Sve što smo naveli u tekstu do sada, odnosi se u slučajevima kada u sudaru nema povređenih lica. Ukoliko ima povređenih osoba, tada ste dužni da pozovete hitnu pomoć i policiju da izađu na lice mesta.

Savetuju se prve dve opcije koje smo naveli, naročito ako je po sredi neka veća materijalna šteta.

Vrlo je važno znati da je rok za ostvarivanje prava kod osiguravajuće kuće i pred sudom, ukupno tri godine, računajući od dana kada se sudar desio.

Naplata štete od osiguranja

Postoje dva slučaja – kada ima i kada nema povređenih osoba. U prvoj varijanti, hitna pomoć i policija izlaze na teren, i sastavlja se zapisnik. Procedura oko dokumentacije se razlikuje u ovom slučaju, a rokovi koje osiguravajuće društvo mora da ispoštuje su isti.

Kada ima povređenih lica, osiguranju se mora dostaviti propratna lekarska dokumentacija, kao i lekarska potvrda da je lečenje završeno. Uz to, prilaže se zapisnik i zahtev za naknadu štete. Korisno je znati da imate pravo na naknadu za pretrpljeni strah, a to ljudi obično sasvim zanemare u ovim situacijama. Zbog svega toga, lekar bi trebalo da detaljno konstatuje svaku vašu povredu, i potrebno je staviti akcenat na psihijatra.

Naknada štete od osiguranja

Osvrnimo se sad na slučaj kada nema povređenih osoba u nekom sudaru. Policija će izaći na lice mesta i sastaviće se zapisnik koji se podiže nakon pet radnih dana. Sa ovim zapisnikom, vi se obraćate osiguravajućoj kući lica koje vam je nanelo štetu, a to je lice koje se u zapisniku navodi kao krivac za nezgodu.

Naplata štete po kasko osiguranju

Auto-kasko zapravo znači dobrovoljno osiguranje od moguće štete na vašem vozilu. Ova polisa se zaključuje na period od jedne godine, a može biti i kratkoročno, kao i višegodišnje.

Kasko osiguranje osigurava naknadu štete na vozilu koja može biti posledica vaše ili tuđe odgovornosti, ali i više sile.

Od dana kada dostavite zahtev, Društvo za osiguranje je dužno da isti obradi, i to u roku od 14 dana. Tada se sačinjava ponuda za isplatu naknade. Kod auto-kasko osiguranja, štetu nadoknađuje društvo za osiguranje kod koga je osigurano motorno vozilo.