Osiguranje sportista

Резултат слика за trkaci slike

Osiguranje sportista je namenjeno članovima amaterskih i profesionalnih sportskih klubova i udruženja.

Sportske organizacije, fizička i pravna lica mogu da ugovore osiguranje sportista sa trajanjem od godinu dana ili samo za vreme određenog takmičenja.

Polisom se osiguravaju sportisti tokom bavljenja navedenom sportskom delatnošću ili delatnošću istog razreda opasnosti.

Ugovorom se mogu dodatno obuhvatiti i nesrećni slučajevi izvan sportske delatnosti.

Ko se može osigurati?

 • amateri (članovi koji se rekreativno bave sportom)
 • profesionalci (takmičari)

Profesionalnim sportistima (takmičarima) se smatraju svi sportista koji učestvuju u takmičenjima državnog ranga.

Na koji način se ugovara?

 • individualno
 • kolektivno

Šta pokriva osiguranje od nezgode?

 • smrt usled nezgode
 • trajni invaliditet
 • privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
 • troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom)

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

 • celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
 • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
 • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Sportista je osiguran kada se nesrećni slučaj desi:

 • pri sportskoj delatnosti osiguranika, za vreme treninga i takmičenja u navedenoj grani sporta
 • za vreme dok se osiguranik nalazi na neprekidnom putu van sedišta sportske organizacije čiji je član, i da od kuće do mesta određenog za treninge ili takmičenje, i na povratku kući
 • pri obavljenju određenih dužnosti po nalogu uprave sportskog društva i to: učešće na sportskim sastancima, konferencijama, nabavci sportskih rekvizita i sl, kao i dok je na putu u vezi sa obavljanjem ovih poslova