Saveti za kasko osiguranje

KASKO osiguranje predstavlja vrstu DOBROVOLJNOG osiguranja za razliku od autoodgovornosti koje je zakonski obavezno za sva motorna vozila.
zasto-kasko-osiguranje

KASKO osiguranjem se nadoknađuje isključivo štete na sopstvenom vozilu kao posledica tuđe ili sopstvene odgovornosti ili više sile, dok se osiguranjem od autoodgovornosti nadoknađuju štete koju, upotrebom motornog vozila, pričinite trećim licima.

KASKO osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja sopstvenog vozila, usled različitih rizika, kao što su delimična ili totalna havarija, saobraćajna nezgoda, prirodne nepogode, krađa, razbojništvo i drugi rizici definisani ugovorom.

Važno je znati o KASKO osiguranju…
  •    •  imate mogućnost da sami birate širinu pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo
  •    •  pre potpisivanja polise kasko osiguranja pažljivo pročitajte uslove osiguranja
  •    •  imate pravo na smanjenjepremije (bonus), ako je Vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali prijavljenih šteta
  •    •  ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu kasko osiguranja, Osiguravač ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus)
  •    •  obezbeđuje pokriće štete i kod manjih nezgoda (ogrebotine i sl.)
Gde se vrši POPRAVKA vozila?

U zavisnosti od starosti vozila i načina ugovaranja kasko osiguranja, vozila se mogu popravljati u ovlašćenim servisima, zatim u nekom drugom servisu sa kojim Osiguravač ima ugovor ili u drugim servisima koje predloži sam Osiguranik.

Da li se ugrađuju NOVI ili POLOVNI delovi?

U zavisnosti od starosti vozila, načina ugovaranja i ekonomske isplativosti, u vozila se mogu ugrađivati novi, ali i polovni delovi.

Nije redak slučaj da se starija vozila popravljaju polovnim ili neoriginalnim delovima. Neki originalni delovi, koji nisu od presudne važnosti za funkcionisanje automobila previše su skupi da bi bilo ekonomski opravdano ugraditi ih u vozilo staro pet-šest godina.

Obratite pažnju na POKRIĆE, odnosno način ugovaranja!

U zavisnosti od starosti vozila, ekonomske isplativosti i uslova Osiguravača, vozila se mogu KASKO osigurati na svakovremenu vrednost, sumu osiguranja sa otkupom amortizacije kod delimičnih šteta, ali i na sumu osiguranja bez otkupa amortizovane vrednosti, na ugovorenu vrednost…

Važno pitanje na koje treba obratiti pažnju, odnosi se na amortizaciju vozila, da li se obračunava prilikom isplate naknade iz osiguranja? Često se u praksi dešava da za isto vozilo od različitih Osiguravača dobijete ponude koje se dosta razlikuju u premiji osiguranja. Proverite da li je razlog upravo u načinu ugovaranja!

Šta znači izraz – FULL KASKO ?

U praksi se odomaćio izraz “full kasko“, a da zapravo nismo ni svesni šta on znači! Činjenica je da stručna terminologija ne poznaje taj termin. Većina korisnika osiguranja pomisli na kasko osiguranje koje pokriva sve štete, pre svega havariju i krađu, a da pri tom zanemari elemente kasko polise koji su od presudnog značaja za budući ugovor o kasko osiguranju, kao što su način ugovaranja obima pokrića, učešće u šteti, suma osiguranja, visina naknade iz osiguranja…

Da li se KASKO prenosi na novog vlasnika?

Prava i obaveze se ne prenose na novog vlasnika. Promenom vlasništva prestaju prava za isplatu naknade iz osiguranja.

U praksi, mnogi ljudi prilkom prodaje svojih vozila koja su osigurana, ističu da imaju kasko osiguranje, te namerno ili nesvesno dovode u zabludu buduće vlasnike da sticanjem vlasništva ostvaruju i prava iz kasko osiguranja.

Naknada iz osiguranja-TOTALNA šteta

Kada dođe do KRAĐE ili TOTALNE štete, naknada iz osiguranja je jednaka vrednosti vozila u tom trenutku, umanjena za obavezno učešće (franšizu) i ostatak vrednosti. Vrednost vozila se najčešće utvrđuje prema zvaničnom katalogu Auto-moto saveza Srbije.

Kod starijih automobila čak i manji udes (šteta) može da dovede do proglašenja totalne štete (EKONOMSKI totalne štete) zbog neisplativosti popravljanja, jer visina stvarne štete prelazi ugovorenu sumu osiguranja.

Naknada iz osiguranja, generalno ne može biti viša od ugovorene sume osiguranja naznačene u ispravi o osiguranju.

Ukoliko smatrate da je ipak isplativo da se takav automobil popravi i da će biti bezbedan, niko Vas ne sprečava da to uradite. Osiguravač će Vam direktno isplatiti novac i u sopstvenoj režiji vozilo možete popraviti. Vozilo za koje je isplaćena totalna šteta, nakon popravke, najčešče se ne može ponovo kasko osigurati kod istog Osiguravača.

 UČEŠĆE u šteti (franšiza)

Učešće u šteti (franšiza) uglavnom je obavezno u smislu minimalne franšize koja se mora ugovoriti (npr- učešće 5%, minimum 100€).

Ukoliko Vam više odgovara, možete ugovoriti i veću franšizu, a zauzvrat, premija će biti niža, odnosno kasko osiguranje biće jeftinije.

Stoga se ne isplati koristiti kasko za manje štete, kao što je popravljanje ogrebotine – moraćete da platite učešće, izgubićete bonus za sledeću godinu, a bićete kažnjeni i malusom ukoliko iste godine budete imali još šteta.

Kada KASKO osiguranje ne važi?

Osiguravač neće nadoknaditi štetu ukoliko je ona nastala dok je vozilo bilo transportovano drugim vozilom (npr. auto-vozom), usled rata, pobuna, nemira, zemljotresa, nuklearnih rizika, ukoliko je vozač bio pod uticajem alkohola, droge i drugih psihoaktivnih supstanci.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze Osiguravača.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između Osiguranika i Osiguravača. Agent osiguranja ili neki drugi predstavnik osiguranja dužan je da Vam ih objasni. Ti uslovi su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu  (ponudu) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali, tj. da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Aktvno učestvujte u kreiranju polise KASKO osiguranja

Tražite da prodavac osiguranja objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete. Informišite se o svim bitnim pitanjima koja su od značaja za budući ugovor o kasko osiguranju.