Svrha i smisao osiguranja

                               

Svrha osiguranja je prenošenje rizika sa pojedinca na Osiguravača ( osiguravajuće društvo), sklapanjem ugovora o osiguranju. Na taj način se pojedinac nastoji osigurati od opasnosti (rizika) koji mu mogu ugroziti život ili naneti štetu na imovini

Smisao osiguranja nije mogućnost zarade već obezbeđenje ekonomske sigurnosti , odnosno zaštita  života  i imovine od posledica nastupanja štetnog događaja.

Uzimajući u obzir sve moguće rizike  potreba za osiguranjem nameće se sama po sebi.

Osigurati se možemo od nepredviđenih događaja : požara, udara groma, poplave i drugih elementarnih nepogoda, provalne krađe i razbojništva… možemo se osigurati i zbog potrebe za sve većom zdravstvenom zaštitom i dr.

Pre nego što se odlučite za proizvod osiguranja potrebno je da rapolažete potpunim i jasnim informacijama o proizvodima koji se nude  na tržištu osiguranja, treba sagledati sadašnje i buduće potrebe i iste uskladiti sa raspoloživim budžetom.