Osiguranje od gubitka posla

Gubitak posla direktno utiče na egzistenciju svakog čoveka i njegovu finansijsku situaciju. Rizik od gubitka posla posebno pogađa korisnike kredita jer direktno ugrožava njihovu sposobnost da direktno izmiruju svoje obaveze preuzete potpisivanjem ugovora o kreditu. Ovaj rizik potencijalno ugrožava i banke, pa je zato uveden novi finansijski proizvod – osiguranje od gubitka posla – kako bi se zaštitile obe ugovorene strane – klijent i banka.

Pored polise životnog osiguranja, koju banke sve češće koriste kao sredstvo obezbeđenja za dugotročne kredite (stambene), polisa osiguranja od gubitka posla koristi se kao kolateral za gotovinske i potrošačke kredite, kao i za pozajmicu po osnovu korišćenja tekućeg računa. Osiguranje od gubitka posla ima dvostruku ulogu – bankama služi kao dodatno sredstvo obezbeđenja, a, sa druge strane, korisnicima kredita pruža finansijsku zaštitu tokom celog ili delimičnog perioda otplate kredita. U slučaju da korisnik kredita ostane bez posla, osiguravajuće društvo preuzima obavezu plaćanja mesečnih rata i obezbeđuje otplatu kredita bez prekida. U slučaju smrti korisnika kredita, društvo za osiguranje će isplatiti preostali neotplaćeni iznos kredita, pri čemu je porodica korisnika finansijski zbrinuta i oslobođena dalje otplate kredita. Ugovor o osiguranje od gubitka posla potpisuje se u banci u kojoj korisnik podiže kredit, tako da korisnik u jednom zaključuje ugovor s dve finansijske institucije – bankom od koje dobija kredit i osiguravajućim društvom od koga dobija polisu osiguranja od gubitka posla. Osiguravač ne može biti banka, već društvo za osiguranje s kojim banka ima zaključen ugovor. Za sva pitanja i nedoumice u vezi s polisom osiguranja, pored banke, korisnik može da kontaktira i društvo za osiguranje koje izdaje polisu.

Kada dođe do nastanka osiguranog slučaja, tj. gubitak posla, pod uslovom da nije nastao krivicom korisnika, niti na njegov zahtev, društvo za osiguranje preuzima obavezu isplate određenog broja anuiteta (rata) umesto korisnika kredita. Broj mesečnih rata koja će osiguravajuća kuća isplatiti zavisi od vrste kredita i roka otplate, kao i samog dogovora koji korisnici postignu s bankom i društvom za osiguranje prilikom zaključenja ugovora. Pojedina društva nude otplatu anuiteta i do godinu dana nakon gubitka posla, za koliko se procenjuje da je korisniku dovoljno da “stane na noge” i pronađe novi posao. Ponuda nekih društva za osiguranje obuhvata i mogućnost da se gubitak posla više puta dogodi tokom otplate kredita, pod uslovom da se ne dešava češće od jednom godišnje.

Visina premije osiguranja koju korisnik treba da plati zavisi u najvećoj meri od iznosa kredita. Pojedine banke na našem tržištu nude besplatne polise osiguranja od gubitka posla za korisnike njihovih kredita, što znači da banke snose troškove osiguranja. U slučaju da se korisnik opredeli za banku koja ne “pokriva” ove troškove, visina godišnje premije određuje se najčešće tako što se obračuna određeni procenat ukupnog iznosa kredita. Na primer, ukoliko je iznos kredita 70.000,00 dinara, a banka obračuna premiju u visini od 1,5 % kredita, to znači da je korisnik dužan da tokom perioda otplate kredita svake godine uplati 1.050,00 dinara na ime visine premije osiguranja. Premija se često plaća putem redovne mesečne rate kredita. Pojedine banke kao uslov za dobijanje kredita zahtevaju da korisnik ovog osiguranja izvrši jednokratnu uplatu premije koja “pokriva” čitav period otplate kredita. S obzirom na to da se koristi kao sredstvo obezbeđenja, veliki broj banaka potencijalnim korisnicima kredita kao jedan od preduslova za odobravanje kredita postavlja zaključivanje ugovora o osiguranju od gubitka posla. Druge banke pružaju mogućnost izbora korisnicima, s tim što nude smanjenje kamatnih stopa na kredite u slučaju da korisnik potpiše prateću polisu pomenutog osiguranja.

Osiguranje od gubitka posla može, po dogovoru s bankom i društvom za osiguranje koje će izdati polisu, da obuhvati i slučaj privremene ili trajne nesposobnosti za rad, bolesti i privremenog odsustva sa posla.

Međutim, kod osiguranja od gubitka posla, naknada se ne može ostvariti ako gubitak posla nastupi od prvih 60 dana od zaključenja ugovora, a pristupna starost osiguranika je 18-65 godina. Društva za osiguranje koja nude ovaj proizvod bliže propisuju uslove osiguranja u Posebnim uslovima osiguranja od gubitka posla, koja korisnik dobija prilikom zaključenja ugovora o osiguranju i svojim postpisom potvrđuje da je razumeo, odnosno da je upoznat s tim uslovima.

Savet svim korisnicima je da pažljivo pročitaju Opšte i Posebne uslove osiguranja, posebno obrate pažnju na isključenja iz osiguranja (npr. isključene su obaveze osiguravača ukoliko su poslodavac i osiguranik ista osoba) pre nego što potpišu ugovor – polisu, kao i da sva pitanja razjasne na licu mesta s bankarskim i/ili službenikom osiguravajućeg društva. Isto tako, potrebno je da se informišete tačno o definisanom periodu važenja ugovora, kao i tačnom vremenu kada nastaju početak i prestanak obaveze društva s kojim se ugovor zaključuje. Takođe, treba obratiti posebnu pažnju na uslove u ugovoru koji definišu nastanak osiguranog slučaja.

Manje udesa zbog pooštrenih tehničkih pregleda

Izvor: RTS

Pooštravanje tehničkih pregleda doprinelo je smanjenu broja udesa za deset odsto tokom godine, a poginulo je 27 ljudi manje nego u istom periodu lane, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Smanjen je i broj neispravnih automobila, budući da, kako procenjuju na tehničkim pregledima, čak u 40 odsto nisu prešli taj prvi pregled.

U MUP-u kažu da su otkrili da je u prvih 10 meseci pooštrenog tehničkog pregleda 27 ljudi manje poginulo u saobraćaju, a smanjen je i broj povređenih za 1.394, kao i broj nesreća za 1.043.

Za 10 odsto vozila može se reći da je nerealno da se ikad više nađu u saobraćaju, jer cena njihove popravke prevazilazi njihovu vrednost.

S druge strane, postoji još oko 20 odsto vozila koje zbog određenih nedostataka ne mogu odmah da pređu pregled, ali moguće je otkloniti kvar.

Najbitnija stvar, kažu u MUP-u, jeste da se sada vozila fotografišu i pravi baza o njihovoj tehničkoj ispravnosti.

Sledeće godine očekuje nas još jedna novina, a to je merenje izduvnih gasova na tehničkim pregledima. Tačnije, oni koji su skinuli katalizatore ili DPF filtere neće moći da prođu tehnički pregled, ukoliko nisu u određenim granicama dozvoljenog zagađenja.

Najbitniji uslov za registaciju vozila jeste ispravan kočioni sistem, pogotova kočiona creva koja su kod starijih vozila neretko porozna, pa pucaju prilikom naglog kočenja. Sledeći na listi su upravljač, trap i karoserija, gde ne sme biti rupa i trulih tragova. A to da li su , na primer, branici ogrebani ili ne, nije značajno za bezbednost, kažu stručnjaci.

Istorija osiguranja

Prvi oblici osiguranja sreću se u prvobitnoj ljudskoj zajednici u okviru plemena, a kasnije i porodica. Prva opasnost sa kojom se sretao čovek je glad, a mera kojom je pokušao da se zaštiti bili su skromni obavezni prilozi pojedinca u žitu tokom rodnih godina.

Elementi osiguranja javljaju se kod Kineza pri transportu robe preko Jangcekjanga, kao i u Vavilonu još pre četiri milenijuma: u slučaju gubitka broda vlasniku se nadoknađivala šteta, a ako brod stigne na destinaciju, vlasnik je bio dužan da isplati određeni deo dobiti. Pisani tragovi o osiguranju postoje i u Hamurabijevom zakonu iz 2250.godine p.n.e. u vidu uredbe o međusobnoj obavezi učesnika trgovačkog karavana da nadoknade štetu koja bi nastala u slučaju pljačke.

U starom Rimu osnovano je religiozno udruženje u koje su članovi uplaćivali određeni iznos za prijem kao i mesečnu članarinu, a u slučaju smrti nekog člana solidarno su snosili troškove sahrane, pomagali su udovice i decu umrlih. Prva sačuvana polisa potiče iz Lombardije, 1182. godine. Iz perioda od XII do XV veka sačuvano je više od 400 polisa, ali u to vreme polisa osiguranja nije uvek bila garancija dobijanja nadoknade, naročito u slučaju gubitka broda. Prvi zakoni u ovoj oblasti donose se u Barseloni 1435. i Firenci 1522. godine.

Prva polisa na italijanskom, od 20. septembra 1547godine pronađena je u Engleskoj. U to vreme nije bilo osiguravajućih biroa, tako da je pomorsko osiguranje bilo privatna transakcija izmedu individualaca. Osiguranje od požara nastalo je u Nemačkoj 1591 godine.

U Londonu su se vlasnici brodova, prodavci i kupci robe koja se prevozila brodovima sastajali u kafanama, a jedna od kafana, vlasnika Edvarda Lojda, postala je vodeća. Prva osiguravajuća kompanija u oblasti pomorskog osiguranja i nosi naziv po Edvardu Lojdu. Ne zna se tačno kada je Lloyd`s osnovan, ali je poznato da je postojao pre 1688 godine Aktom Britanskog parlamenta iz 1871. udruženje osiguravača „Lojds“ dobilo je oficijalni status korporacije osiguravača. Na taj način službeno je osnovana Lojdova berza. „Lojds“ danas nije kompanija, već predstavlja tržište osiguranja.

U XVII veku holandski državnik i matematičar Jan de Vitu postavio je matematičke osnove odredivanja životne rente. Dostignuća Njutna, Lajbnica, Dekarta i Paskala našla su veliku primenu u oblasti osiguranja. Od velikog značaja bila su i otkrića u matematičkoj statistici, pre svega zakon velikih brojeva (Bemuli, Laplas i Gaus). Engleska akademija nauka je krajem XVIII veka stvorila pretpostavke za razvoj modemog osiguranja.

Prvo udruženo društvo za životno osiguranje New England Life je osnovano 1835 godine, a potom je osnovano još dvanaest drugih društava u oblasti životnog osiguranja, koja i danas postoje.

Od druge polovine XIX veka počinje treći period u istoriji osiguranja, kada država stupa na scenu osiguranja. Uvidevši ogroman ekonomski i socijalni značaj osiguranja, država koristi pogodnosti osiguranja za svoje interese, kao što je akumuliranje kapitala, kojim osiguravači raspolažu relativno dug vremenski period. Osiguravajući kapital čini novi izvor akumuliranja sredstava državnih fondova, kao izuzetno važan za razvitak državnog kredita. Tako se savremeni fondovi osiguravajućih društava na nivou nacionalne ekonomije mere u milijardama evra.

Osiguranje u Srbiji

Koreni osiguranja u Srbiji nalaze se još u Dušanovom zakoniku (XIV vek), koji pominje kolektivnu odgovornost za naknadu štete, ali se osiguranje u pravom smislu na našim prostorima sreće tek polovinom XIX veka (tzv. „koševi“ Miloša Obrenovića).

Prve poslove osiguranja u Kraljevini Jugoslaviji obavljala su strana osiguravajuća društva, te je i prvi zakon o osiguravajućim društvima bio njima posvećen.

Početkom XX veka nastaju prva domaća osiguravajuća preduzeća. Ove kompanije bile su poslovno povezane sa stranim, ali su metode poslovanja bile nalik trgovačkim. Kao i u većini zemalja,i u Jugoslaviji je vladao koncesioni sistem za osiguravajuće poslovnice.

Osiguravajuće društvo nije se formiralo kao akcionarsko društvo ili zadruga, već je država zadržavala za sebe diskreciono pravo davanja dozvole za rad, odnosno koncesije. Vremenom je država diskrecioni sistem pretvarala u normativni dopustajući automatsko dobijanje koncesije, po ispunjavanju uslova, tako da je uoči Drugog svetskog rata u Jugoslaviji bilo 28 osiguravajućih kompanija (ne računajući već ranije ugašena), kao što su „Adrija“, “Zora“, “Feniks“).

Donošenje Uredbe o nadzoru nad osiguravajućim društvima  1. marta 1937 godine, bila je prekretnica za razvoj osiguranja u Kraljevini Jugoslaviji.

Povod za njeno donošenje bio je slom Bečke osiguravajuće kuće „Feniks“ u proleće 1936 godine, kuće koja se bavila isključivo osiguranjem života, sa najvećim portfeljom životnog osiguranja i značajnim premijskim rezervama. Osiguravači su bili svesni da oštriji zakoni ostavljaju dovoljno prostora za ostvarenje profita, a istovremeno jačaju poverenje osiguranika. Uredba se najviše bavila plasmanom sredstava rezervi, pre svega matematičke rezerve, sa odredenim limitima visine ulaganja u pojedine vrste imovine.

Za razliku od zapadnoevropskih zemalja, novovekovna srpska država se sa idejom i praksom osiguranja upoznala dosta kasno. Poslove osiguranja u Srbiji najpre su obavljala strana društva, a prvi domaći osiguravajući zavod osnovan je 1897. godine. Osnivači su bili Luka Ćelović i Đorđe Vajfert, a radio je kao Odeljenje za osiguranja Beogradske zadruge. Do početka Prvog svetskog rata u Kraljevini Srbiji osnovana još tri osiguravajuća društva sa domaćim kapitalom – „Srbija“, „Šumadija“ i „Jugoslavija“.

OSIGURANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Svako ko ima psa, zna kolika je to radost, a ujedno i briga posebno ako se pas razboli. Osim bezuslovne ljubavi prema ljubimcu i ljubimca prema nama, psi su uvek spremni na igru i nežnost, pša se uz njih nikada ne osećamo usamljeno. Međutim, svako ko ima ljubimca svestan je kako su oni velika odgovornost pa pored nužno planiranih finansijskih troškova kao što su recimo hrana, odlazak na vakcinaciju ili zaštita od buva i krpelja, treba računati i na one neplanirane koji mogu nastati zbog iznenadne bolesti ili nezgode vašeg ljubimca.

S obzirom na to da takvi zahvati iziskuju dosta novca za lekove i zahvate, u mnogim državama postoje zdravstvena osiguranja za kućne ljubimce. Jeste li ikada razmišljali o tome da osigurate svog kućnog ljubimca? Sigurno vam je to palo na pamet kada ste morali izdvojiti veliku svotu za veterinara.

Iako je u Srbiji zdravstveno osiguranje kućnih ljubimaca još uvek u začetku, odlučili smo saznati kakvo je trenutno domaće stanje na tržištu. Iako u našoj zemlji ima dosta osiguravajući kuća, ponuda je mršava!

Generali Osiguranje Srbija u okviru svoje ponude osiguranja životinja ima jedinstveni proizvod na tržištu – osiguranje pasa.

dva psa1

Vlasnici pasa mogu osigurati svoje ljubimce od bolesti ili nesrećnog slučaja, čime obezbeđuju finansijsko pokriće teških posledica koje ovi rizici mogu ostaviti na pse.

U zavisnosti od nivoa pokrića, ovaj proizvod obuhvata: osiguranje života psa usled uginuća ili eutanazije kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja; osiguranje troškova hirurških intervencija kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja; osiguranje odgovornosti vlasnika za materijalnu štetu koju pas pričini trećim licima ili njihovim stvarima.

Koji se psi mogu osigurati?

Navedenim pokrićima mogu se osigurati: kućni ljubimci; lovački psi; psi u odgajivačnicama; psi obučeni za specijalne radnje i zadatke;

Osiguranje pasa može se ugovoriti za zdrave, mikročipovane i redovno vakcinisane pse. Premija osiguranja zavisi od rase, starosti i namene psa i načina plaćanja.

Dunav osiguranje nudi osiguranje domaćih životinja u intenzivnom uzgoju po vrstama i kategorijama (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, fazani, nerčevi, ćurke, morke, paunovi i perad). Uslov za prijem u osiguranje životinja je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su obeležene u skladu s važećim zakonskim propisima, radi identifikacije.

Vrste i trajanje osiguranja

Životinje mogu osigurati pravna i fizička lica. Fizička lica osiguranje mogu zaključiti i preko ugovarača osiguranja. Osiguranje se zaključuje sa određenim rokom trajanja, na period  od godinu dana ili kraće od jedne godine (kratkoročno osiguranje) ili na duži vremenski period (5 i 10 godina – višegodišnje osiguranje). Podmladak i tovne kategorije životinja osiguravaju se na period kraći od godinu dana (brojleri, podmladak  ćurki, morki, fazana, sve tovne kategorija životinja).

Osnovni rizici od kojih se osiguravaju životinje su: bolest (osim bolesti koje podležu Zakonu o veterinarstvu). Nesrećni slučajevi : oboljenje, lečenje, ili uginuće).

Dopunski rizici od kojih se osiguravaju životinje definisani su u Posebnim uslovima za osiguranje životinja (Osiguranje krađe odnosno nestanka pasa)

Osiguranje mobilnog telefona

Mobilni telefon postao je vaš novi najbolji smart prijatelj. S njim se zabavljate, njime kupujete i fotografišete, pomoću njega komunicirate, na njemu čuvate uspomene. Zato nije prijatno kada mu se ošteti ekran. Osim što narušava izgled i funkcionalnost telefona, to može biti i prilično skupo. Osigurajte ekran mobilnog telefona od oštećenja i bezbrižno ga koristite.

KORISTITE BEZBRIŽNO MOBILNI TELEFON

Zaštitite svoj mobilni telefon od oštećenja ekrana usled loma, naprsline ili ulegnuća.

Zaključite osiguranje na jedan mesec, tri meseca, šest meseci ili godinu dana.

Na raspolaganju su vam različiti paketi u zavisnosti od osiguravajućeg društva.

Saveti za kasko osiguranje

KASKO osiguranje predstavlja vrstu DOBROVOLJNOG osiguranja za razliku od autoodgovornosti koje je zakonski obavezno za sva motorna vozila.
zasto-kasko-osiguranje

KASKO osiguranjem se nadoknađuje isključivo štete na sopstvenom vozilu kao posledica tuđe ili sopstvene odgovornosti ili više sile, dok se osiguranjem od autoodgovornosti nadoknađuju štete koju, upotrebom motornog vozila, pričinite trećim licima.

KASKO osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja sopstvenog vozila, usled različitih rizika, kao što su delimična ili totalna havarija, saobraćajna nezgoda, prirodne nepogode, krađa, razbojništvo i drugi rizici definisani ugovorom.

Važno je znati o KASKO osiguranju…
  •    •  imate mogućnost da sami birate širinu pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo
  •    •  pre potpisivanja polise kasko osiguranja pažljivo pročitajte uslove osiguranja
  •    •  imate pravo na smanjenjepremije (bonus), ako je Vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali prijavljenih šteta
  •    •  ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu kasko osiguranja, Osiguravač ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus)
  •    •  obezbeđuje pokriće štete i kod manjih nezgoda (ogrebotine i sl.)
Gde se vrši POPRAVKA vozila?

U zavisnosti od starosti vozila i načina ugovaranja kasko osiguranja, vozila se mogu popravljati u ovlašćenim servisima, zatim u nekom drugom servisu sa kojim Osiguravač ima ugovor ili u drugim servisima koje predloži sam Osiguranik.

Da li se ugrađuju NOVI ili POLOVNI delovi?

U zavisnosti od starosti vozila, načina ugovaranja i ekonomske isplativosti, u vozila se mogu ugrađivati novi, ali i polovni delovi.

Nije redak slučaj da se starija vozila popravljaju polovnim ili neoriginalnim delovima. Neki originalni delovi, koji nisu od presudne važnosti za funkcionisanje automobila previše su skupi da bi bilo ekonomski opravdano ugraditi ih u vozilo staro pet-šest godina.

Obratite pažnju na POKRIĆE, odnosno način ugovaranja!

U zavisnosti od starosti vozila, ekonomske isplativosti i uslova Osiguravača, vozila se mogu KASKO osigurati na svakovremenu vrednost, sumu osiguranja sa otkupom amortizacije kod delimičnih šteta, ali i na sumu osiguranja bez otkupa amortizovane vrednosti, na ugovorenu vrednost…

Važno pitanje na koje treba obratiti pažnju, odnosi se na amortizaciju vozila, da li se obračunava prilikom isplate naknade iz osiguranja? Često se u praksi dešava da za isto vozilo od različitih Osiguravača dobijete ponude koje se dosta razlikuju u premiji osiguranja. Proverite da li je razlog upravo u načinu ugovaranja!

Šta znači izraz – FULL KASKO ?

U praksi se odomaćio izraz “full kasko“, a da zapravo nismo ni svesni šta on znači! Činjenica je da stručna terminologija ne poznaje taj termin. Većina korisnika osiguranja pomisli na kasko osiguranje koje pokriva sve štete, pre svega havariju i krađu, a da pri tom zanemari elemente kasko polise koji su od presudnog značaja za budući ugovor o kasko osiguranju, kao što su način ugovaranja obima pokrića, učešće u šteti, suma osiguranja, visina naknade iz osiguranja…

Da li se KASKO prenosi na novog vlasnika?

Prava i obaveze se ne prenose na novog vlasnika. Promenom vlasništva prestaju prava za isplatu naknade iz osiguranja.

U praksi, mnogi ljudi prilkom prodaje svojih vozila koja su osigurana, ističu da imaju kasko osiguranje, te namerno ili nesvesno dovode u zabludu buduće vlasnike da sticanjem vlasništva ostvaruju i prava iz kasko osiguranja.

Naknada iz osiguranja-TOTALNA šteta

Kada dođe do KRAĐE ili TOTALNE štete, naknada iz osiguranja je jednaka vrednosti vozila u tom trenutku, umanjena za obavezno učešće (franšizu) i ostatak vrednosti. Vrednost vozila se najčešće utvrđuje prema zvaničnom katalogu Auto-moto saveza Srbije.

Kod starijih automobila čak i manji udes (šteta) može da dovede do proglašenja totalne štete (EKONOMSKI totalne štete) zbog neisplativosti popravljanja, jer visina stvarne štete prelazi ugovorenu sumu osiguranja.

Naknada iz osiguranja, generalno ne može biti viša od ugovorene sume osiguranja naznačene u ispravi o osiguranju.

Ukoliko smatrate da je ipak isplativo da se takav automobil popravi i da će biti bezbedan, niko Vas ne sprečava da to uradite. Osiguravač će Vam direktno isplatiti novac i u sopstvenoj režiji vozilo možete popraviti. Vozilo za koje je isplaćena totalna šteta, nakon popravke, najčešče se ne može ponovo kasko osigurati kod istog Osiguravača.

 UČEŠĆE u šteti (franšiza)

Učešće u šteti (franšiza) uglavnom je obavezno u smislu minimalne franšize koja se mora ugovoriti (npr- učešće 5%, minimum 100€).

Ukoliko Vam više odgovara, možete ugovoriti i veću franšizu, a zauzvrat, premija će biti niža, odnosno kasko osiguranje biće jeftinije.

Stoga se ne isplati koristiti kasko za manje štete, kao što je popravljanje ogrebotine – moraćete da platite učešće, izgubićete bonus za sledeću godinu, a bićete kažnjeni i malusom ukoliko iste godine budete imali još šteta.

Kada KASKO osiguranje ne važi?

Osiguravač neće nadoknaditi štetu ukoliko je ona nastala dok je vozilo bilo transportovano drugim vozilom (npr. auto-vozom), usled rata, pobuna, nemira, zemljotresa, nuklearnih rizika, ukoliko je vozač bio pod uticajem alkohola, droge i drugih psihoaktivnih supstanci.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze Osiguravača.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između Osiguranika i Osiguravača. Agent osiguranja ili neki drugi predstavnik osiguranja dužan je da Vam ih objasni. Ti uslovi su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu  (ponudu) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali, tj. da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Aktvno učestvujte u kreiranju polise KASKO osiguranja

Tražite da prodavac osiguranja objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete. Informišite se o svim bitnim pitanjima koja su od značaja za budući ugovor o kasko osiguranju.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim lekarskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbedite sebi putno osiguranje. To vam obezbeđuje neophodnu finansijsku sigurnost pri pokrivanju troškova neophodnog lečenja, te troškova prevoza zbog bolesti.

Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja, naš partner vam pruža 24-satnu pomoć ili asistenciju.

Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala na putu ili boravku u inostranstvu.

OSIGURAJTE SE na najednostavniji način sada i OVDE i uštedite vreme i čekanje u osiguravajućim kućama ili agencijama.

Dunav osiguranje: Popusti na zaključenje auto-kasko polise, mini-kasno polise, polise osiguranja od auto-nezgode…

Kompanija „Dunav“ nudi popust od 15 odsto na zaključenje auto-kasko polise za nova vozila proizvedena 2018. i 2019. godine, koja se prvi put registrujupopust od 10 odsto pri zaključenju auto-kasko polise za ostala putnička vozila, kao i pri zaključenju mini-kasko polisepopust od 50 odsto za obnavljanje ili zaključenje nove polise osiguranja od auto-nezgode, sa osiguranom sumom do 1.000.000 dinara za slučaj invaliditeta i osiguranom sumom od 500.000 dinara za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja auto-odgovornosti, te popust od 20 posto za premiju osiguranja pomoći na putu, uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja od auto-odgovornosti ili polisu auto-kaska, ili mini-kaska.


Detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi www.dunav.com