OSIGURANJE KREDITA

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita može se ugovoriti uz stambene, gotovinske ili kredite za refinansiranje, i ono uobičajeno pokriva rizik gubitka posla, privremenu sprečenost za rad, trajni invaliditet ili smrt osiguranika kao posledicu nesrećnog slučaja  Ugovor o osiguranju za sve vrste osiguranja uključuje iznos premije, rizike koji su pokriveni osiguranjem, rizike koji su isključeni iz osiguranja, obaveze osiguranika i osiguravača i druge uslove. Rizik gubitka zaposlenja podrazumeva prekid ugovora koji nije uslovljen kršenjem radnih obaveza zaposlenog, a osiguranje pokriva najviše osam mesečnih rata u kontinuitetu, odnosno 12 rata u toku otplate kredita. U slučaju smrti osiguranika isplaćuje se suma koja je jednaka ostatku duga po kreditu. Za slučaj trajnog invaliditeta osiguranika od 50 do 100 procenata kao posledica nezgode, isplaćuje se srazmeran procenat od glavnice kredita prema utvrđenom stepenu invaliditeta.